4-(4-Chloro-3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-benzoic acid hydrazide

4-(4-Chloro-3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-benzoic acid hydrazide