1-phenyl-4-[3-(2-thienyl)acryloyl]piperazine

1-phenyl-4-[3-(2-thienyl)acryloyl]piperazine