2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(2-hydroxy-5-methylphenyl)acetamide

2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(2-hydroxy-5-methylphenyl)acetamide