1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3h-pyrazol-3-one- 5-ethyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione(1:1)

1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3h-pyrazol-3-one- 5-ethyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione(1:1)