5-Methyl-1-phenylhexane-1,3-dione

5-Methyl-1-phenylhexane-1,3-dione