2-hydroxyphenyl 1-naphthoate

2-hydroxyphenyl 1-naphthoate