N-(4-benzoylphenyl)-3-methoxybenzamide

N-(4-benzoylphenyl)-3-methoxybenzamide