1-(2-Mercaptoethyl)pyrrolidin-2-one

1-(2-Mercaptoethyl)pyrrolidin-2-one