5-ethyl-2-methylphenyl5-bromonicotinate

5-ethyl-2-methylphenyl5-bromonicotinate