3-[(ethylsulfonyl)amino]benzoic acid

3-[(ethylsulfonyl)amino]benzoic acid