4-nitro-2-{[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}phenol

4-nitro-2-{[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}phenol