4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane

4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane