4-phenyl-N-(2-phenylethyl)butanamide

4-phenyl-N-(2-phenylethyl)butanamide