N-(2-ethylphenyl)-3-fluorobenzamide

N-(2-ethylphenyl)-3-fluorobenzamide