4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]benzenediazonium chloride- dichlorozinc(1:1:1)

4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]benzenediazonium chloride- dichlorozinc(1:1:1)