1,1,2-Trichloro-1,2,2-trimethyldisilane

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trimethyldisilane