4-methoxy-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzenesulfonamide

4-methoxy-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzenesulfonamide