ethyl 3-[(2-methylbenzoyl)amino]benzoate

ethyl 3-[(2-methylbenzoyl)amino]benzoate