2-fluoro-N-(2-hydroxybenzyl)-N-(4-methylphenyl)benzamide

2-fluoro-N-(2-hydroxybenzyl)-N-(4-methylphenyl)benzamide