7-(Dimethylamino)-1-ethyl-3-phenyl-2(1H)-quinolinone

7-(Dimethylamino)-1-ethyl-3-phenyl-2(1H)-quinolinone