4-{[(2-fluorobenzyl)amino]methyl}benzoic acid

4-{[(2-fluorobenzyl)amino]methyl}benzoic acid