N-[(2-methoxy-1-naphthyl)methyl]-1-methyl-1H-tetrazol-5-amine

N-[(2-methoxy-1-naphthyl)methyl]-1-methyl-1H-tetrazol-5-amine