2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 3-nitrobenzoate

2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 3-nitrobenzoate