1,2,4-Trichloro-7-nitro-3H-phenoxazin-3-one

1,2,4-Trichloro-7-nitro-3H-phenoxazin-3-one