2-chloro-4-methyl-N-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]benzamide

2-chloro-4-methyl-N-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]benzamide