1-Chloro-3-(chlorophenylmethyl)benzene

1-Chloro-3-(chlorophenylmethyl)benzene