2-[ethyl(4-methylphenyl)amino]ethanol

2-[ethyl(4-methylphenyl)amino]ethanol