3-(2-Benzoylamino-4-methyl-phenylcarbamoyl)-acrylic acid

3-(2-Benzoylamino-4-methyl-phenylcarbamoyl)-acrylic acid