2-[(2-methoxybenzoyl)amino]-N-phenylbenzamide

2-[(2-methoxybenzoyl)amino]-N-phenylbenzamide