6,8-Dimethyl-2-phenylthiochromen-4-one

6,8-Dimethyl-2-phenylthiochromen-4-one