4-Methyl-6-phenylpyridazin-3(2H)-one

4-Methyl-6-phenylpyridazin-3(2H)-one