Ethanol, 2-[(4-methylphenyl)thio]-

Ethanol, 2-[(4-methylphenyl)thio]-