2-methoxy-N-(4-phenoxyphenyl)benzamide

2-methoxy-N-(4-phenoxyphenyl)benzamide