N-(4-benzoylphenyl)-4-methoxybenzamide

N-(4-benzoylphenyl)-4-methoxybenzamide