2-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-phenol

2-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-phenol