4-chloro-N-(2-oxo-2-phenylethyl)benzamide

4-chloro-N-(2-oxo-2-phenylethyl)benzamide