methyl 2-{[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)carbonyl]amino}benzoate

methyl 2-{[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)carbonyl]amino}benzoate