4-nitrophenyl 2-(4-ethylphenoxy)acetate

4-nitrophenyl 2-(4-ethylphenoxy)acetate