4-(2-Phenylethyl)aniline

4-(2-Phenylethyl)aniline