3-(Diethylmethylsilyl)propylamine

3-(Diethylmethylsilyl)propylamine