3-methyl-1-[1-(3-methylbutoxy)propoxy]butane

3-methyl-1-[1-(3-methylbutoxy)propoxy]butane