(1-{2-[(4-methoxyphenyl)amino]-2-oxoethyl}cyclopentyl)acetic acid

(1-{2-[(4-methoxyphenyl)amino]-2-oxoethyl}cyclopentyl)acetic acid