dimethyl 2-hydroxybenzoyldithiohydrazonocarbonate

dimethyl 2-hydroxybenzoyldithiohydrazonocarbonate