N-(4-ethoxyphenyl)-N-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)amine

N-(4-ethoxyphenyl)-N-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)amine