N-(2-ethylphenyl)-1H-benzimidazol-2-amine

N-(2-ethylphenyl)-1H-benzimidazol-2-amine