2-(4-chlorophenyl)-5-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazole

2-(4-chlorophenyl)-5-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazole