3-phenyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amine

3-phenyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amine