5-Methyl-4-(4-phenoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine

5-Methyl-4-(4-phenoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine