2-(4-Ethoxy-phenylamino)-8-methyl-quinoline-3-carbonitrile

2-(4-Ethoxy-phenylamino)-8-methyl-quinoline-3-carbonitrile