2-(4-methoxyphenyl)-N'-[(4-methoxyphenyl)acetyl]acetohydrazide

2-(4-methoxyphenyl)-N'-[(4-methoxyphenyl)acetyl]acetohydrazide